Men's Bioré 學界男子閃避球季前賽2023

瀏覽次數:626

14/10/2023本校閃避球隊,於Men's Bioré 學界男子閃避球季前賽2023中榮獲冠軍。

(葉紀南 vs 循道)

  https://www.youtube.com/watch?v=6LA_2ADPrKE&t=422s

佛教葉紀南紀念中學 Buddhist Yip Kei Nam Memorial College
訪客人次: 6495807
地址: 香港新界青衣長青邨
Address: Cheung Ching Estate, Tsing Yi, N.T., Hong Kong
電話(Tel): 2495 3363
傳真(Fax): 2433 9009
Powered by Friendly Portal System v10.32